Workshop Chairs

Shiyu Yang (Guangzhou University, China)

Saiful Islam (Griffith University, Australia)

 

Tutorial Chairs

Xiang Zhao (National University of Defense Technology, China)

Wenqi Fan (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China)

Ji Zhang (University of Southern Queensland, Australia)

 

 

Demo Chairs

Jianqiu Xu (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

Travers Nicolas (Léonard de Vinci Pôle Universitaire, France)

 

IndustryChairs

Chen Zhang (Chuanglin (Createlink) Technology)
Hosung Park (Busan University of Foreign Studies, Korea)

 

 

Publication Chairs

Chuanqi Tao (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

Lin Yue (University of Newcastle, Australia)

Xuming Han (Jinan University, China)

 

Publicity Chairs

Yi Cai (South China University of Technology, China)

Siqiang Luo (Nanyang Technological University, Singapore)

Weitong Chen (University of Adelaide, Australia)


CCF TCIS Liaison

Xin Wang (Tianjin University, China)

 

CCF TCDB Liaison

Yueguo Chen (Renmin University of China, China)

 

Sponsorship Chairs

Donghai Guan (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

Wei Song (Wuhan University, China)

 

Local Chairs

Zhaokang Wang (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

Meng Wang (Southeast University, China)

 

Online Experience/Virtual Chairs

Yanchao Zhao (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

Xiangping Zhai (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

 

Website Chair

Shuai Xu  (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

Organization Committee